www.watjakrawad.com
นางบุษรา  เขินอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรดิ
 
 
หน้าหลัก
ประวัติ
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
จำนวนนักเรียน
รางวัลต่างๆ
แผนที่
บรรยากาศโรงเรียน
 
  เครือข่ายโรงเรียนสองภาษา
   
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ
โรงเรียนวัดหัวลำโพง
โรงเรียนวัดปทุมคงคา
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
โรงเรียนวัดศรีสุก
โรงเรียนบางยี่ขัน
โรงเรียนวัดราชบพิตร
   
   
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
สำนักการศึกษา
   
   
 
1
 
   
   
   
 
เกี่ยวกับโรงเรียวัดจักรวรรดิ
   

ปรัชญา

พหุนัง  ปัญฑิโต ชีเว 

   
 

ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อส่วนรวม

   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   
อักษรย่อของโรงเรียน
   
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์  (ต้นคูณ)

   

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  มีมาตรฐาน  ประสานชุมชน
   

เป้าหมาย

1. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ  100  อย่างมีคุณภาพ
  2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
  3.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  4. ผู้บริหารโรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานผ่าน เกณฑ์การประเมินภายนอก

 

 
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา โดยเน้นพัฒนาตามศักยภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
  4. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  5. ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
  6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
  7. สานสัมพันธ์ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
  8. จัดบริการงานอย่างเป็นระบบโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................................................................................................................................................
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ  เลขที่ 225/1 ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-2218723